teozofi44 tarafından yazılmış tüm yazılar

Teozofide temel kavramlar

Teozofi yani Ezoterik Bilim görünen ve görünmeyen tüm doğayı kapsar. Ve bu kapsadığı alan çok geniş olan Teozofi üzerinde çalışmanın en iyi yanı, çalışmaya hangi noktasından başlarsanız başlayın, her bölümün bir diğeriyle bağlantılı olması. Er veya geç bütün noktalara ulaşacaksınız.

Teozofideki üç temel prensip tüm sistemin karakterini belirlemektedir;  birlik, kanun ve tekamül.  Temel kavramlar şu şekildedir:

 • Var olan tüm şeylerin birliği. Varlık olarak niteleyebileceğimiz dışında bir şey olmayan ve her şeyi kapsayan tüm varoluş.
 • Köken. Ezelden ebede devrelerden ibaret sonsuz bir döngü vardır. Yaradılış yani yoktan varoluş şeklinde bir şey yoktur.
 • Makrokozmos yani evren ve mikrokozmos yani insanın 7 seviyeden oluşması. Hermetik öğretide söylendiği gibi ‘’Aşağıdaki yukarıdakine benzer’’ .
 • Varlıkların hiyerarşisi. Tüm dinler ve gelenekler insan dışı varlıklardan (melekler, cinler, tanrılar, doğa ruhları, periler vs) bahseder. Kâinatın her noktasında, bireysel yaşamların sonsuz kademeleri vasıtasıyla tezahür eden hayat vardır, çünkü kâinatta her yer meskûndur.
 • Elementler ve Elementaller. Elementler teozofide yedi adettir. Toprak, hava, ateş ve su en bilinen 4 tanesidir. Bunun dışında göremediğimiz eter ve henüz insan algısının kesinlikle dışında kalan diğer 2 tanesidir. Bunların hepsi tek bir varoluşun, evrensel bir elementin farklı görünümleridir. Elemanteller ise evrimsel tabloda minerallerin altında olup (halk arasında peri, elf, cin olarak adlandırılan varlıklar) minyatür veya eterik insansılardan ziyade doğadaki güçler olarak kabul edilir.
 • Evrensel Yasa. Kâinatın sebep-sonuç yasasına göre işlediği yüzeysel bir gözlemle bile mümkündür.
 • Akaşa ve Astral Âlem. Akaşa evrensel ruhtur ve tüm kâinatı ve varolanı kaplar. Akaşanın fiziksel/maddesel boyutun hemen üstünde yer alan, küremizi ve içindeki her şeyi çevreleyen en düşük bölgesi astral âlemdir. Akaşa tüm kâinatın ve insanın hafıza deposudur.
 • Tekrardoğuş. Okültizme göre insanda bulunan biri ölümlü can diğeri ölümsüz yani ruhsal öz bulunur. İnsanın ruhsal özü periyodik ve tekâmül yasasına uygun olarak beden içerisinde bir dizi kişiliğe kendisini geçici olarak yerleştirir. Tekrardoğuş sadece insana ait bir olgu olmayıp tabiattaki devamlılığın (büyüme, çürüme ve ölüm) gözlemlenebilen bir örneğidir.
 • Ölüm sonrası durum. Enkarnasyonun ölüm sonrası farklı bir aşamasını içerir. Şuurun farklı planlarda iş görebileceği araçları kapsar.
 •  Ruhsal fenomenlerin doğası. Beş duyuyla algılanamayan tüm psişik olayları     kapsar. Hassas yapılı psişik insanlar tarafından algılanabilinir.
 • Tekâmül. Ruhun potansiyelinin maddeye uygulandığı anı gösterir. Evrenseldir. Daha yüksek bir yaşam seviyesine doğru ilerler. En kör addedilen kuvvetlerin bile bir amaçla tasarlandığını gösterir. Tekâmül süreci sonsuz hiyerarşik varlıklar silsilesi tarafından kontrol ve rehberlik edilir.
 • Tekâmül aşamaları ve Irklar. İnsanlığın evriminde zihinsel ve ruhsal gelişimin yanı sıra cilt rengi ve ırk gibi fiziksel özellikler de değişir ve gelişir.
 • Ruhsal Gelişim. Tekâmülün amacı hayatın temel birliğinin gerçekleştirilmesi ve birlik şuurunun tecrübe edilmesidir. Bireyin bilinci, kişisel varlığının sınırlarını aşıp varlığın tümüyle bir oluncaya kadar bu yolculuk sürer. Bu yolculukta aşılması gereken en büyük engel bencilliktir ve sorunların temek kaynağıdır. Buna karşın fedakârlık, merhamet ve sevgi gerek bireyin gerek insanlığın ruhsal tekâmülünün gelişmesinde destek olacaktır.
 • Din. Teozofi’ye atfedilen diğer isimler Ezoterik Bilim, Kadim Bilgelik, Gizli Doktrin, Bilgelik Dini’dir. Buradaki din kelimesine bakarak Teozofi’yi Hinduizm, Budizm veya diğer herhangi bir din gibi algılamamak gerekir. Bilgelik Dini tüm dinlerin kaynağıdır. Gelenek, form ve doktrinlerdeki benzerliklerin incelenmesi, hepsinin ortak bir kökenden geldiğini gösterecektir. Teozofinin amacı da Madam Blavastsky’nin Gizli Doktrin’de belirttiği üzere dinleri şekilcilikten kurtarıp, temel birliği ortaya çıkarmaktır.

 

Kaynaklar:

(1)  Blavatsky, H.P. Key to Theosophy

(2)  Deity, Cosmos & Man Geoffrey A. Farthing

(3)  Man A Universe in Miniature, Joy Piper

(4)  Blavatsky, H.P. Secret Doctrine

Reklamlar

Teozofi Nedir?

VeraCharlesHOlcottBlavatskyVZhelihovsky-photoMadam Blavatsky’nin kendi ifadesiyle Teozofi’yi tam olarak tanımlayabilmek için öncelikle onu tüm yönleriyle ele almak gerekiyor. Teozofi, evrensel gerçeğin, sevginin ve bilgeliğin sahili olmayan uçsuz bir okyanusmuşcasına ışığını dünya üzerine yansıtmasıdır. Görünen ve görünmeyen doğa, ebedi güneş  ve tanrısal bilgeliktir. İnsanın düşünen bir varlık olmasından itibaren, öğretilen ve uygulanan tüm dinlerin ve felsefi görüşlerin temelinde var olan bilgelik Teozofi’dir. İnsanoğlundaki tanrısal kıvılcımın evrensel ruhla bir ve özünde aynı olduğunu söyleyen Teozofi tanrısal veya şeytani mucizelere inanmaz, hiçbir şeyi doğaüstü olarak kabul etmez. Doğa yasalarını çalışarak, bilime ve gerçeklere inanır. Teozofinin başlıca 3 amacı vardır:

1. Irk, renk, din veya sosyal konum ayrımı yapmaksızın insanın kardeşliği,
2. Evrensel bir ahlak oluşturma için eski dünya dinlerinin üzerinde ciddi bir çalışma,
3. İnsanlarda varolan tanrısal güçlerin çalışılması ve geliştirilmesi.

Kaynaklar:

The key to Theosophy H.P. Blavatsky 1889.